اهداف کلی شرکت ایمن برق سیستم (سهامی خاص)

  • جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار بر اساس موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه
  • تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی با اولویت قراردادن پروژه های تحقیقاتی بومی
  • ترغیب متخصصین و پرسنل شرکت در جهت نوآوری و پژوهش برای تولید در جهت رفع نیازهای جامعه و ایجاد محیطی پویا و مناسب در شرکت
  • نوسازی و توسعه تجهیزات تولیدی و آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای بین المللی صنعت برق
  • توسعه کمی و کیفی محصولات بر مبنای نیاز بازارهای هدف
  • رفع نیاز شرکتهای توزیع برق کشور در مانیتورینگ لحظه ای فیدرهای هوایی خطوط ولتاژ متوسط و ورود به بازارهای جهانی با اولویت حضور در خاورمیانه و آسیای میانه
  • ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان شرکت و پرسنل شرکتهای توزیع به جهت آشنایی با تجهیزات روز صنعت برق

مهندس امیرناصر صیرفیان
مدیر عامل