خط مشی شرکت ایمن برق سیستم (سهامی خاص)

مدیران ، سهامداران و کارکنان شرکت ایمن برق سیستم (سهامی خاص) به عنوان شرکت دانش بنیان خود را نسبت به اصول زیر متعهد میدانند:

  • بکار گیری و توسعه توانمندی های تحقیقاتی، طراحی، مهندسی و ساخت داخل در راستای بومی سازی
  • بهبود مستمر  در کلیه سیستمهای مدیریتی شامل کیفیت، نیازها و انتظارات مشتریان، محیط زیست، ایمنی و بهداشت، انرژی و فرایندها و محصولات شرکت
  • انطباق با کلیه قوانین و مقررات و الزامات قانونی کشور
  • در دسترس بودن اطلاعات و منابع ضروری برای دستیابی به اهداف خرد و کلان تعریف شده در شرکت
  • توسعه کمی و کیفی محصولات و خدمات با لحاظ نمودن اهداف توسعه پایدار از قبیل عملکرد بهینه انرژی مصرفی و حداقل نمودن جنبه های منفی بارز زیست محیطی
  • ارتقاء سطح رضایت مشتریان، رسیدگی مؤثر و به موقع شکایات و ادعاهای آنها و توسعه همکاری مشترک با آنها
  • اعتقاد به نیروی انسانی و توسعه مشارکت کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی شرکت در کلیه فرایندهای سیستم های مدیریتی اعم از کیفیت، ایمنی، زیست محیطی و انرژی و همچنین ارتقاء توانمندی آنها از طریق آموزش
  • تأکید بر پیشگیری از ایجاد عیوب و ضایعات و حذف فعالیتهایی که ارزش افزوده ایجاد نمیکند با در نظر گرفتن الزامات قانونی و مقرراتی


امیرناصر صیرفیان
مدیر عامل