Home pageProductNewsServicesAbout usContact usLicence

ولتمتر جهت اندازه گيري ولتاژ فاز به زمين

اين ولتمتر ها فقط براي اندازه گيري ولتاژ فاز به زمين طراحي و ساخته شده اند و داراي دو رنج 15-0 كيلو ولت و24-0 كيلو ولت مي باشند اين ولتمتر ها در شبكه هايي كه هدف ، اندازه گيري ولتاژ به زمين است بكار ميروند .

پرابهاي خط هوايي

افزايش دهنده طول

محفظه و جعبه

 

نحوه كار با دستگاه :

ولتمتر هاي فشار قوي مدلهاي 1 تا 5 كه جهت اندازه گيري ولتاژ خطي (فاز به فاز) بكار رفته مي شوند بايستي با رعايت موارد ذيل به كار روند :

اطمينان از شارژ بودن باتريها

تميز و خشك بودن قسمت فايبر گلاس و ولتمتر .

تست و امتحان آن قبل از استفاده .

بكار گيري آن با همكار به صورت دو نفري، طوريكه هر نفر يك قسمت ولتمتر را گرفته و به خط اتصال دهد .

از بكار گيري اين ولتمترها بصورت انفرادي جدا مي بايست خودداري نمود .

از افزايش دهنده طول عايقي حتما استفاده شود .

پس از قرائت، ولتمتر را بايد سريعا از خط جدا كرد

ابتدا اتصال بي برق يا زمين برقرار گردد و سپس قسمت ديگر ولتمتر به خط متصل گردد

 

 

Copyright © 2005 www.midco.ir All rights reserved.
Revised: April, 2005