Home pageProductNewsServicesAbout usContact usLicence

1- هشدار دهنده ميدان الكتريكي مورد تاييد اداره كنترل كيفيت TUV آلمان قرار گرفت .

2- ولتمتر فشار قوي آزمونهاي الكتريكي را با موفقيت در اداره كنترل استاندارد به انجام رسانيد .

3- اين شركت در زمينه قرائت كنتورهاي اندازه گيري 20 كيلو ولت و تعيين رفتارهاي شبكه در زمينه ثبت حوادث و    قطع و وصلها در طول شبانه روز و Networking در فعاليت مي باشد و متعاقبا عملياتي شدن فاز در آينده نزديك به اطلاع مي رساند .

4- در زمينه ارتباط با نهادهاي آموزشي Hotline در خارج از كشور مشغول مقدمات تكويني هستيم .

5- در زمينه تجهيزات خط گرم در تكوين استانداردها در كشور, خبرهاي جديدي به زودي داده خواهد شد.

 

Copyright © 2005 www.midco.ir All rights reserved.
Revised: April, 2005